Ekonomi Bakanı, "gerekli" gördüğünde DEİK iş konseyi başkan ve üyelerini görevden alabilecek

DEİK iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, bundan böyle, “gerekli” görüldüğünde Ekonomi Bakanı tarafından görevden alınabilecek.

DEIK-LogoEkonomi Bakanlığı’nın, “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DEİK iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, bundan böyle, gerekli görüldüğünde Ekonomi Bakanı tarafından veya DEİK Yönetim Kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile görevden alınabilecek.

Yeni yönetmeliğe göre, DEİK Genel Kurulu, “kurucu kuruluşlar” arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) başkan, başkan yardımcısı ve/veya başkan vekilleri arasından belirleyecekleri temsilcilerinden beş asil beş yedek üye seçecek.

İcra Kurulu, Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçtiği 12 üye ile İcra Kurulu Başkanından oluşacak. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanı olacak. İcra Kurulunun beş üyesi, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden oluşacak. Sayman üye İcra Kurulunun doğal üyesi olacak. Yönetim Kurulu, İcra Kurulunun iki üyesini diğer kurucu kuruluş temsilcileri arasından, üç üyesini iş konseyi başkanları arasından, bir üyesini ise genel kurulun diğer üyeleri arasından seçecek. İcra Kurulu kendi içinden iki başkan yardımcısı seçecek.

Başkan, en fazla üç dönem görev yapacak

İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla yönetim kurulunca belirlenecek bölgesel veya sektörel gruplar çerçevesinde ya da özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenecek. Bölgesel gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa, sektörel ve özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenen gruplarda ise her biri için ayrı ayrı ele alınacak.

İş Konseyi Yürütme Kurulu, iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak 5 ila 11 kişiden oluşacak. Gerektiğinde yürütme kurulu üye sayısında değişiklik yapmaya yönetim kurulu yetkili olacak. Yürütme kurulunun üye sayısının bu şekilde arttırılması halinde yeni üyeler, izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile belirlenecek.

İş konseyleri yürütme kurulları, ilk toplantıda kendi aralarından iki yıl için bir Başkan ve ihtiyaca göre en fazla iki başkan yardımcısı seçecek. Bir kişi ardarda aynı İş Konseyinde en fazla üç dönem başkan olabilecek.

Bakan, görevden alabilecek

DEİK iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, gerekli görüldüğü takdirde Ekonomi Bakanı tarafından ya da DEİK Yönetim Kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile görevden alınabilecek. Başkan ve yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple başkanlık ya da üyelikte boşalma olması halinde yeni başkan yönetim kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile üyeler ise izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere yedek üyeler arasından yürütme kurulu üyeleri tarafından görevlendirilecek.

EKOYORUM.COM 2015-02-28